Skip to main content

Privacy Policy

Privacyverklaring Brûlée
Brûlée gaat bewust en zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Verantwoordelijke
Brûlée is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Brûlée beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Brûlée is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Brûlée verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Brûlée gebruikt deze gegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• bedrijfsgegevens
• cv
• e-mailadres
• functie
• geboortedatum
• gebruikersnaam
• geslacht
• IBAN
• informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
• inloggegevens
• interesses
• leeftijd
• naam
• NAW-gegevens
• gegevens over lidmaatschappen
• opleidingsniveau
• profielnaam
• samenstelling huishouden
• schermnaam
• technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
• telefoonnummer

Cookies
Bij onze websites en apps maken we gebruik van cookies en Google Analytics. Door middel van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersgegevens waardoor we in staat zijn onze diensten te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:
1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.

2. Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie via onze site. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is
grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet het complete IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van Autoriteit.
Persoonsgegevens:

• We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
• In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen;
• De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
• We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies;
• Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
• Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.
4. Marketing of tracking cookies slaan uw interesses op zodat u op en buiten onze website aanbiedingen kunt ontvangen die in het verlengde liggen van uw wensen en interesses. Daarnaast kunnen we aanbiedingen uitschakelen wanneer u er al gebruik
van hebt gemaakt of als u ze een paar keer hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Wij gebruiken marketing cookies, web-bakens en vergelijkbare technologieën van Doubleclick, Salesfeed, Facebook en Google Adwords.

We verzamelen de volgende gegevens met behulp van marketing cookies:
• Bezochte webpagina's;
• IP-adressen;
• Cookie-inhoud;
• Referrer-URL;
• Gegevens over de gebruikte randapparatuur en software-instellingen op het apparaat.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Grondslag van de verwerking
Brûlée moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

In dit geval is sprake van de volgende grondslag(en):
• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van
de gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
• voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
• voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes.
• gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
• om u de mogelijkheid te bieden diensten of artikelen te bestellen.
• om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
• om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven, lidmaatschappen, onze community, of overige diensten.
• om sollicitaties te verwerken.
• om vragen of klachten te verwerken.
• om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en klanten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
• om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden.
• om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
• om onze websites te verbeteren

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht Brûlée om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat
veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen zijn: versleuteling van gegevens verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding opslag en hosting door een ISO 27001 gecertificeerde hostingpartij met alle subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die hen
verplichten de AVG na te leven verwerking uitsluitend binnen de EU.

Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. Brûlée kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten hun controle ligt. Websites en apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacy-verklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen. Daarnaast is Brûlée, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor
onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering of onderhoud van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen zijn, IT- en Telecom providers, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten uitvoeren zoals IDEAL, accountants en juristen of advocaten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn,
en dat deze derden zich houden aan de AVG.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Op uw verzoek verstrekken wij een lijst van de derden met wie uw gegevens worden gedeeld.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Brûlée bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Brûlée bewaart uw gegevens daarom standaard 3 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat Brûlée deze gegevens heeft, bijvoorbeeld om met u contact op te nemen. Wanneer dat wettelijk toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden,
kunnen gegevens langer worden bewaard.

Wijziging
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Brûlée behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering van uw gegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Brûlée van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Brûlée Design BV
Inzageverzoek AVG
Frankrijklaan 6
2391 PX Hazerswoude-Dorp

Om misbruik te voorkomen vragen wij bij een verzoek tot inzage om adequate identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie BSN en pasfoto af te schermen.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Back to top